Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Walljoy

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten en diensten door Walljoy, gevestigd te Westerbolwerk 32, 9101MG Dokkum, hierna te noemen "Walljoy".

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Walljoy, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

  1. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van Walljoy.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Walljoy de bestelling heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

  1. Levering

3.1 Walljoy streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Vertragingen kunnen echter voorkomen door externe factoren waar Walljoy geen controle over heeft.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. Walljoy is niet aansprakelijk voor vertragingen of mislukte leveringen als gevolg van onjuiste adresgegevens.

  1. Prijs en Betaling

4.1 Alle prijzen op de website van Walljoy zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden op de website.

  1. Retourbeleid

5.1 Vanwege de aard van op maat gemaakte bestellingen, accepteert Walljoy geen retourzendingen, annuleringen of restituties, behalve in gevallen van defecten of fouten aan de zijde van Walljoy.

  1. Garantie

6.1 Walljoy staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de wettelijke vereisten.

6.2 Eventuele gebreken aan de producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Walljoy.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Walljoy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

7.2 De totale aansprakelijkheid van Walljoy voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de bestelling.

  1. Privacy en Gegevensbescherming

8.1 Walljoy respecteert de privacy van haar klanten en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.2 Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Walljoy en de klant is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Walljoy en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Walljoy is gevestigd.

  1. Slotbepalingen

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

10.2 Walljoy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die worden geplaatst na de datum van wijziging.